wysyłka 24h

Regulamin sklepu internetowego GATU Spółka Cywilna Agata Turowska, Alicja Turowska

§1 Postanowienia Ogólne

 1. Niniejszy Regulamin sklepu internetowego GATU Spółka Cywilna Agata Turowska, Alicja Turowska (dalej: Regulamin) określa warunki jakim podlega korzystanie ze Sklepu internetowego, GATU Spółka Cywilna Agata Turowska, Alicja Turowska założenie Konta Użytkownika, dokonywanie zakupów w Sklepie internetowym, dostarczanie zamówionych produktów Kupującemu, płatność za produkty, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy oraz Użytkownika, odpowiedzialność Sprzedawcy oraz zasady składania reklamacji za pośrednictwem Sklepu internetowego.

 2. Operatorem serwisu oraz właścicielem sklepu internetowego jest GATU Spółka Cywilna Agata Turowska, Alicja Turowska, NIP: 9261689330 (dalej: Sprzedawca).

 3. Każdy Użytkownik przed skorzystaniem ze Sklepu internetowego zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Regulamin dostępny jest w serwisie internetowym GATU Spółka Cywilna Agata Turowska, Alicja Turowska Sklepu internetowego oraz w siedzibie Sprzedawcy.

 4. Od chwili rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego i zaakceptowaniu warunków niniejszego Regulaminu Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.

 5. Z chwilą zarejestrowania Konta Użytkownika następuje zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pomiędzy Sprzedawcą a Użytkownikiem, w ramach korzystania ze Sklepu internetowego, w tym szczególnie usług polegających na dostępie do funkcjonalności Sklepu internetowego.

§2 Definicje

 1. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 2. Dostawa – czynność faktyczna polegająca na dostarczeniu Kupującemu przez Sprzedawcę towarów, określony w Zamówieniu, zgodnie z wybraną przez Kupującego i dostępną w ofercie Sprzedającego formą; za prawidłowość Dostawy odpowiedzialność ponosi Sprzedawca.

 3. Informacje marketingowe – informacja w formie e-mail wysyłana przez Operatora Serwisu w sposób cykliczny za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez Użytkownika adres e-mail, zawierająca informacje o charakterze marketingowym i promocyjnym.

 4. Kupujący – Użytkownik, korzystający z Serwisu, w szczególności składający Zamówienie na wybrane Produkty za pośrednictwem Serwisu.

 5. Konto Użytkownika/Konto – indywidualne konto Użytkownika pozwalające na korzystanie w pełni z funkcjonalności Serwisu, w tym składanie zamówień, wykonywanie płatności, umożliwienie dostępu do historii Zamówień.

 6. Login – adres e-mail Użytkownika lub inny ciąg znaków pozwalających na identyfikację Użytkownika podany podczas zakładania Konta Użytkownika.

 7. Polityka prywatności – dokument zawierający szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych Użytkowników Sklepu internetowego, regulujący w szczególności zasady przetwarzania danych osobowych tych Użytkowników.

 8. Produkt – dostępna w ofercie Sprzedawcy rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą. Informacje handlowe o Produkcie w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i należy je traktować jako zaproszenie do składania ofert przez Klienta do zawarcia Umowy Sprzedaży.

 9. Regulamin – Regulamin Użytkownika sklepu internetowego GATU Spółka Cywilna Agata Turowska, Alicja Turowska

 10. Serwis – platforma internetowa w domenie gatu.pl

 11. Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę dostępny pod adresem www.gatu.pl

 12. Sprzedawca – GATU Spółka Cywilna Agata Turowska, Alicja Turowska, Rydla 4a/2 66-620 Gubin, NIP: 9261689330

 13. Umowa – zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Sprzedawcą umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie i na zasadach określonych w Regulaminie.

 14. Umowa Sprzedaży – umowa zawierana za pośrednictwem Serwisu pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą, której przedmiotem jest przygotowanie i dostawa Produktu zamawianego przez Kupującego.

 15. Usługi – wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną poprzez Sklep internetowy przez Sprzedawcę na rzecz Użytkowników

 16. Użytkownik– osoba fizyczna korzystająca z Usług dostępnych w Sklepie internetowym.

 17. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego będące złożeniem oferty zawarcia Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą, wskazującym rodzaj zamawianego Produktu, ilość, cenę, sposób dostawy oraz formę płatności. Po akceptacji Zamówienia przez Sprzedawcę dochodzi do wykonania Umowy Sprzedaży.

§3 Wymagania techniczne

 1. Dostęp do treści publikowanych w Sklepie internetowym oraz korzystanie z jego funkcjonalności opisanych w Regulaminie nie podlega żadnym opłatom. Warunkiem uzyskania dostępu do funkcjonalności Sklepu internetowego jest skorzystanie z urządzenia komunikującego się z Internetem, wyposażonego w powszechnie używaną przeglądarkę internetową, a w przypadku Użytkowników, którzy zarejestrują Konto Użytkownika – również posiadanie konta poczty elektronicznej działającego na dowolnym serwerze (inny niż tymczasowy lub anonimowy).

 2. Przeglądanie asortymentu Produktów oraz złożenie Zamówienia nie wymaga rejestracji Konta Użytkownika.

 3. Składanie Zamówień przez Kupującego na Produkty znajdujące się w asortymencie Sprzedawcy możliwe jest poprzez założenie Konta Użytkownika w Sklepie internetowym lub bez rejestracji po podaniu niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia.

 4. Sprzedawca zastrzega możliwość czasowej niedostępności serwisu w całości lub w części jego funkcjonalności, w tym w celu przeprowadzenia niezbędnych czynności serwisowych i konserwacyjnych w zakresie niezbędnym do tego niezbędnym. Sprzedawca poinformuje z wyprzedzeniem o planowanych pracach serwisowych poprzez ogłoszenie w Sklepie internetowym. Sprzedawca zastrzega sobie również prawo do zaprzestania świadczenia Usług i usunięcia Konta Użytkownika w razie nieprzestrzegania przez niego Regulaminy lub w przypadku, gdy skuteczne świadczenie usług jest niemożliwe z winy Użytkownika.

 5. Koszty transmisji danych wymaganych do korzystania ze Sklepu internetowego pokrywają Użytkownicy we własnym zakresie, na podstawie umów zawartych z operatorami telekomunikacyjnymi lub innymi dostawcami usług internetowych. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za jakąkolwiek odpłatność z tytułu wykorzystaniu transmisji danych niezbędnych do korzystania ze Sklepu internetowego.

§4 Rejestracja Konta w Serwisie oraz warunki świadczenia Usług

 1. Rejestracja Konta Użytkownika umożliwia Użytkownikowi przeglądanie historii Zamówień, śledzenie etapów realizacji Zamówienia, dokonywanie płatności oraz korzystanie z innych funkcjonalności udostępnianych zarejestrowanym Użytkownikom.

 2. Użytkownik może dokonać rejestracji Konta Użytkownika w Sklepie internetowym poprzez wypełnienie elektronicznego formularza dostępnego w Sklepie internetowym podając zakres danych zbieranych w formularzu, np. imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz hasło. Utworzenie i korzystanie z konta są bezpłatne. Do dokonania Zamówienia nie jest wymagane założenia konta przez Użytkownika.

 3. W wyniku prawidłowo dokonanej rejestracji Użytkownik otrzymuje dostęp do utworzonego przez niego Konta, z którego może korzystać w ramach Sklepu internetowego po podaniu zgłoszonego podczas rejestracji Loginu oraz Hasła (proces logowania).

 4. Kupującymi składającymi Zamówienie mogą być osoby, które ukończyły 16 rok życia i posiadają zdolność do czynności prawnych w zakresie umożliwiającym im skuteczne dokonanie określonego Zamówienia.

 5. Umowa o świadczeniu usług drogą elektroniczną w zakresie prowadzenia Konta jest zawierana pomiędzy Użytkowaniem a Sprzedawcą z chwilą otrzymania przez Użytkownika dostępu do utworzonego dla niego Konta.

 6. Konto zawiera dane Użytkownika podane przez niego w formularzu rejestracyjnym oraz historię jego Zamówień. W przypadku jakichkolwiek zmian danych umieszczonych w koncie, Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego ich zaktualizowania. Użytkownik odpowiada za wskazywanie danych niepełnych, nieaktualnych bądź nieprawdziwych bądź brak stosownych aktualizacji swoich danych.

 7. Każdy Użytkownik zakładając Konto jednocześnie oświadcza, że:

  • podane dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,

  • jest uprawniony do zawarcia Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,

  • podane przez niego dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,

  • zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać.

   /li>
 8. Użytkownikowi nie wolno udostępniać innym osobom możliwości korzystania z Konta, w tym ujawniać Hasła służącego dostępowi do Konta. Użytkownik zobowiązany jest zachować Hasło do Konta w tajemnicy i zabezpieczyć je przed ujawnieniem. Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Sprzedawcę, jeśli dane dostępowe do Konta zostały przejęte przez osoby trzecie i wyjaśnić okoliczności ich przejęcia.

 9. Konto prowadzone jest na rzecz Użytkownika przez czas nieokreślony. Użytkownik może w każdym czasie żądać zaprzestania prowadzenia dla niego Konta bez podania przyczyn. Niezależnie od powyższego, Użytkownik, który dokonał rejestracji, ale nie złożył Zamówienia, ani nie skorzystał z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, może od tak zawartej Umowy odstąpić bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia dokonania rejestracji.

 10. Sprzedawca umożliwia Użytkownikowi w ramach Usług:

  • zapoznanie się z asortymentem Produktów,

  • złożenia Zamówienia na Produkty, na co składa się Umowa Sprzedaży zawarta za pośrednictwem Serwisu, płatność on-line oraz Dostawa Produktu objętych Umową Sprzedaży,

  • składanie reklamacji lub oświadczeń o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży,

  • przesyłanie informacji marketingowych o charakterze Newsletter

  • kontakt ze Sprzedawcą za pośrednictwem interaktywnego formularza dostępnego w Sklepie internetowym

  • dodawanie komentarzy pod Produktami, dodawanie opinii o Sprzedawcy oraz ocenianie Produktów.

§5 Zakupy

 1. Stronami Umowy Sprzedaży zawieranej za pośrednictwem Sklepu internetowego są Sprzedawca oraz Kupujący. Od chwili potwierdzenia Zamówienia przez Sprzedawcę ponosi on wyłączną odpowiedzialność za prawidłowość realizacji Zamówienia.

 2. W ramach Sklepu internetowego publikowane są informacje o Produktach oraz warunki złożenia Zamówienia i Dostawy. Informacje nie stanowią oferty, a jedynie zaproszenie do składania ofert o treści wskazanej w informacji o Produkcie. Dokonanie przez Kupującego wyboru Produktów oraz złożenie Zamówienia stanowi natomiast ofertę do zawarcia Umowy Sprzedaży wskazanych Produktów.

 3. Kupujący dokonuje wybory Produktów poprzez dodanie wybranych Produktów do wirtualnego koszyka. Umieszczenie Produktów w koszyku nie wiąże się z ich rezerwacją. W przypadku wyczerpania ilości dostępnych Produktów przed zatwierdzeniem Zamówienia przez Kupującego, Sprzedawca zastrzega, że Zamówienie nie zostanie przyjęte do realizacji.

 4. Po dokonaniu wyboru Produktu, a przed dokonaniem wyboru formy płatności, Kupujący zobowiązany jest do wskazania pełnego i prawidłowego adresu Dostawy oraz numeru telefonu, który do czasu dostawy nie powinien ulec zmianie. Zmiana adresu Dostawy możliwa jest tylko w nadzwyczajnych okolicznościach po uzgodnieniu ze Sprzedawcą oraz przed przekazaniem Produktów przewoźnikowi w celu Dostawy.

 5. Po złożeniu Zamówienia przez Kupującego oraz wyborze formy płatności, Kupujący otrzymuje od Sprzedawcy drogą elektroniczną potwierdzenie złożenia Zamówienia. Z chwilą otrzymania tej wiadomości przez Kupującego dochodzi do zawarcia Umowy Sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą, a Kupującym. W przypadku, gdy część Zamówienia została potwierdzona, wówczas dochodzi do zawarcia Umowy Sprzedaży tylko, co do potwierdzonych Produktów.

 6. Jeśli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia w całości lub w części z uwagi na to, że Produkt nie jest dostępny, bądź z uwagi na nieprzewidziane okoliczności nie został dostarczony do Sprzedawcy bądź uległ uszkodzeniu lub utracie, wówczas Sprzedawca niezwłocznie zawiadomi Kupującego oraz zwróci mu otrzymaną cenę albo spełni świadczenie zastępcze o takiej samej wartości jak uiszczona cena - według wyboru i za zgodą Kupującego.

§6 Płatność

 1. Płatność dokonywana jest przez Kupującego na podany numer rachunku bankowego z wykorzystaniem metod płatności elektronicznych udostępnianych przez wyspecjalizowaną instytucję płatnicza, z którą Sprzedawca zawarł umowę.

 2. Podczas wykonywania płatności Kupujący zostaje przekierowany do strony internetowej umożliwiającej dokonanie tej płatności np. strony logowania banku Kupującego lub Centrum Autoryzacji Kart. Gdy płatność za Produkt nie zostanie dokonana w terminie 2 dni od dnia Zamówienia, Zamówienie złożone przez Kupującego jest anulowane, a brak wpłaty rozumie się jako odstąpienie Kupującego od Umowy Sprzedaży.

 3. Cena Produktu podana w opisie Produktu obejmuje podatki oraz wszystkie opłaty wymagane przez przepisy obowiązującego prawa. Cena nie obejmuje kosztów Dostawy Produktów, których wysokość wskazywana jest odrębnie.

 4. Dokonanie nabycia Produktu dokumentowane jest wystawieniem paragonu bądź faktury VAT. Kupujący wyraża zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie podczas rejestracji adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, w tym faktury VAT korygujące.

 5. Sprzedawca może przeprowadzać akcje promocyjne oraz wyprzedaży na odrębnie określonych zasadach.

§7 Dostawa Produktów

 1. Miejscem spełnienia świadczenia z Umowy Sprzedaży przez Sprzedawcę jest miejsce, w którym Produkt zostanie odebrany tj. adres Dostawy wskazany w Zamówieniu.

 2. Sprzedawca informują Kupującego o kosztach dostawy w podsumowaniu Zamówienia, przed jego złożeniem przez Kupującego.

 3. Czas Dostawy Zamówionych Produktów wskazany jest w podsumowaniu Zamówienia. Podany czas wysyłki obejmuje Dni robocze.

 4. Dostawy Produktów dokonywane są przez wyspecjalizowanych przewoźników, których lista wraz z regulaminami świadczenia usług na jakich dany przewoźnik realizuję dostawę dostępna jest w Sklepie internetowym. Kupujący jest informowany o szczegółach Dostawy, a w szczególności o tym, który z przewoźników dostarczy przesyłkę wraz z linkiem do śledzenia etapów jej dostawy drogą poczty elektronicznej.

 5. Kupujący zobowiązany jest dokonać sprawdzenia stanu Produktu bądź, gdy jest to utrudnione, stanu przesyłki (opakowania) niezwłocznie po dostarczeniu przesyłki. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń mogących powstać w transporcie Kupujący powinien sporządzić odpowiedni protokół szkody oraz niezwłocznie zawiadomić Sprzedawcę.

 6. Sprzedawca nie odpowiada za niedostarczenie Produktu z przyczyn leżących po stronie Kupującego – np. w związku ze wskazaniem nieprawidłowego lub niepełnego adresu Dostawy uniemożliwiającego dostarczenie przesyłki. W takiej sytuacji Sprzedawca zawiadomi Kupującego o nieudanej próbie dostarczenia Produktu.

 7. Dostępne metody dostawy: DPD kurier: 19zł, DPD kurier pobranie: 22zł, Inpost kurier: 16,99 zł, Inpost kurier pobranie: 19,99 zł, Inpost paczkomaty: 15,99zł.

§8 Informacje marketingowe (Newsletter)

 1. W ramach Usług świadczonych drogą elektroniczną Sprzedawca może przesyłać na podany przez Użytkownika adres poczty elektroniczne Informacje marketingowe typu Newsletter.

 2. Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie Informacji marketingowych poprzez oznaczenie odpowiedniego oświadczenia zgody w trakcie rejestracji Konta Użytkownika w Sklepie internetowym lub poprzez wpisanie adresu e-mail w dedykowanej funkcjonalności dostępnej w Sklepie internetowym.

 3. Sprzedawca przesyła Informacje marketingowe bezpłatnie do czasu wycofania zgody przez Użytkownika.

 4. Poszczególne wiadomości, wysyłane w ramach wysyłki Informacji marketingowych stanowią utwory w rozumieniu prawa autorskiego i podlegają ochronie określonej w przepisach prawa. Jakiekolwiek kopiowanie, modyfikowanie i wykorzystywanie w sposób niezgodny z przeznaczeniem lub bez zgody Sprzedawcy może stanowić naruszenie prawa.

 5. Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania Informacji marketingowych poprzez:

  • zalogowanie się na Konto Użytkownika i rezygnację z subskrypcji w ustawieniach profilu,

  • link „Anuluj subskrypcję” zamieszczony w przesłanej wiadomości z Informacją marketingową,

  • wysyłkę żądania bezpośrednio na adres Sprzedawcy.

 6. Sprzedawca może zawiesić bądź zakończy wysyłkę Informacji marketingowych po uprzednim poinformowaniu o tym fakcie Użytkownika poprzez ogłoszenie w Sklepie internetowym.

§9 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca, którego tożsamość i dane kontaktowe podano w §1 ust. 2 Regulaminu.

 2. Sprzedawca przetwarza dane osobowe niezbędne do zawarcia i wykonania umowy w rozumieniu art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w tym w szczególności w celach wskazanych w §4 ust. 8 Regulaminu.

 3. Sprzedawca przetwarza dane zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).

 4. Sprzedawca przetwarza dane osobowe:

  • w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b RODO, to jest w celu podjęcia działań na żądanie osoby przed podpisaniem umowy, a następnie realizacji jej postanowień;

  • w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c RODO, to jest w celu wywiązania się z obowiązków prawnych ciążących na Sprzedawcy;

  • w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a RODO to jest w celu przesyłania Informacji marketingowych do Użytkownika, który wyraził na to zgodę;

  • w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f RODO, to jest realizując swój prawnie uzasadniony interes polegający na ochronie własnych interesów, dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami.

 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres, w którym osoba pozostaje aktywnym Użytkownikiem Sklepu internetowego, a po tym czasie przez okres niezbędny do zachowania zgodności z przepisami prawa, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, jednak nie dłużej niż 6 lat liczone od dnia rozwiązania umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 6. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu administratora oraz wycofania zgody w dowolnym momencie z zastrzeżeniem, że wycofanie tej zgody nie będzie miało wpływu na zgodność przetwarzania danych, którego dokonano przed tym wycofaniem.

 7. Dane osobowe Użytkownika nie są przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych oraz nie są wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.

 8. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem zasady przetwarzania danych osobowych oraz ochrony prywatności Użytkowników określa dokument „Polityka prywatności” dostępny w Sklepie internetowym.

§10 Reklamacje

 1. Kupujący może złożyć reklamacje wobec Sprzedawcy, w szczególności w przypadku niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży bądź wad Produktu, a także jeżeli działania Sprzedawcy są realizowane niewłaściwie lub niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.

 2. Reklamacje można złożyć drogą elektroniczną lub pisemnie na adres zwrotu Sprzedawcy (Kolonia Wałowice 73, 66-620 Gubin). Zarówno adres poczty elektronicznej e-mail, jak i adres doręczeń Sprzedawcy wskazane są w potwierdzeniu Zamówienia.

 3. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko, dane kontaktowe, opis Zamówienia, którego dotyczy reklamacja lub innych okoliczności uzasadniających reklamację, a także konkretne żądania Kupującego związane ze składaną reklamacją. W przypadku, jeśli reklamacja dotyczy Produktu wraz ze złożeniem reklamacji należy dokonać zwrotu Produktu, podlegającego reklamacji oraz potwierdzenia złożenia Zamówienia.

 4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia przed rozpatrzeniem reklamacji, Sprzedawca zwraca się do Kupującego z prośba o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie i czasie.

 5. Reklamacja rozpatrywana jest przez Sprzedawcę w terminie maksymalnie 14 dni od dnia jej otrzymania. W przypadku odrzucenia reklamacji Sprzedawca powiadomi o tym Kupującego podając powody tej decyzji.

 6. Sprzedawca nie przyjmuje żadnych przesyłek odesłanych za pobraniem.

 7. Zwrot zapłaconej przez Kupującego ceny następuje w sposób analogiczny do wybranej przez Kupującego metody płatności.

 8. Kupujący będący konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym może:

  • skierować sprawę do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy inspekcji handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie zaistniałego sporu,

  • zwrócić się do wojewódzkiego inspektora inspekcji handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia zaistniałego sporu,

  • skorzystać z bezpłatnej pomocy w sprawie pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów i dochodzenia roszczeń powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów oraz organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów,

  • skorzystać z europejskiej platformy ODR.

 9. Kupujący nabywający Produkt w celu związanym bezpośrednio z jego działalnością zawodową lub gospodarczą (Kupujący niebędący konsumentem) ma prawo złożyć reklamację zgodnie z przepisami prawa, przy czym odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne Produktów ogranicza się do uprawnień Kupującego do żądania usunięcia wady lub wymiany. Sprzedawca może także odstąpić od Umowy Sprzedaży dokonując zwrotu zapłaconej ceny za Produkt dotknięty wadą fizyczną.

§11 Odstąpienie od Umowy Sprzedaży

 1. Kupujący będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość może w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podawania przyczyny, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.

 2. Odstąpienie od Umowy może nastąpić drogą elektroniczną poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres Sprzedawcy wskazany w potwierdzeniu Zamówienia. W przypadku, gdy w ramach jednego Zamówienia Kupujący zakupił więcej niż jeden Produkt, odstąpienie może dotyczyć wszystkich lub tylko wybranych przez Kupującego Produktów, z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy Produkt sprzedawany jest jako komplet, zestaw lub pakiet odstąpienie możliwe jest w stosunku do tego kompletu, zestawy lub pakietu.

 3. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, umowa uważana jest za niezawartą w stosunku do Produktu (kompletu, zestawu lub pakietu), od którego zakupu Kupujący odstąpił. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Kupujący odstąpił od umowy. Koszt odesłania Produktu do Sprzedawcy ponosi Kupujący. W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Sprzedawca dokonuje zwrotu uiszczonej przez Kupującego należności za Produkt w sposób analogiczny do wybranego przez Kupującego sposobu płatności za Produkt. W przypadku, gdy Kupujący skorzystał przy zakupie Produktu z przysługującego mu rabatu, zwrot należności umniejszony zostanie o wartość wykorzystanego rabatu, który Kupujący będzie mógł dalej wykorzystać na zasadach przypisanych do danego rabatu.

 4. W przypadku przekroczenia terminów odstąpienia od Umowy Sprzedaży określonych w niniejszym artykule Sprzedawca odeśle Kupującemu zwrócony Produkt na jego koszt. Niezastosowanie się przez Kupującego do opisanej powyżej procedury odstąpienia od Umowy Sprzedaży, może skutkować znaczącym opóźnieniem zakończenia procedury odstąpienia od umowy, a tym samym zlecenia zwrotu środków należnych Kupującemu.

§12 Dodawanie opinii i komentarzy oraz ocena Produktów

 1. Sprzedawca w ramach funkcjonalności Sklepu internetowego umożliwia Użytkownikowi dodawanie komentarzy, w tym opinii o Produktach.

 2. Użytkownik serwisu publikuje swoje komentarze i opnie wyłącznie na własną odpowiedzialność.

 3. Treści tworzone przez Użytkowników powinny być zredagowane w czytelny sposób, nie mogą mieć charakteru reklamowego i nie mogą naruszać obowiązujących przepisów prawa, zasad współżycia społecznego, dobrych obyczajów (w tym dobrych praktyk) oraz praw osób trzecich, w szczególności nie mogą zawierać:

  • wypowiedzi wulgarnych lub obraźliwych, w tym dotyczących innych Użytkowników Sklepu internetowego, wypowiedzi naruszających zasady dobrego wychowania i netykiety,

  • treści propagujących przemoc, treści drastycznych bądź nawołujących do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii lub konfliktów między narodami,

  • treści naruszających dobra osobiste (w tym wizerunek) lub prawa autorskie osób trzecich,

  • treści o charakterze pornograficznym.

 4. Niedozwolone jest zamieszczenie w Sklepie internetowym linków do stron internetowych, na których zawarte są treści, o których mowa w §12 ust. 3 powyżej.

 5. Użytkownik poprzez umieszczanie danych, komentarzy lub innych treści w Sklepie internetowym wyraża zgodę na wykorzystanie ich przez Sprzedawcę na potrzeby prowadzenia Sklepu internetowego oraz przez innych Użytkowników w zakresie ich osobistego użytku przez czas nieokreślony.

 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do usunięcia lub edycji komentarzy i opinii umieszczanych w Sklepie internetowym, które naruszają postanowienia Regulaminu.

 7. W ramach Sklepu internetowego Użytkownikowi udostępniany jest system ocen, który służy wymianie subiektywnych opinii o realizacji Zamówienia. Ocena zawsze przyporządkowana jest do danego Konta oraz konkretnego Zamówienia.

 8. Treści ocen i odpowiedzi są informacjami jawnymi, dostępnymi dla wszystkich odwiedzających Sklep internetowy.

 9. Sprzedawca nie ingeruje w treści ocen, jednakże zastrzega sobie prawo do usunięcia lub zablokowania możliwości ich wstawiania w przypadkach, gdy:

  • naruszają postanowienia Regulaminu,

  • zostały omyłkowo wystawione dla niewłaściwego Produktu, a ich treść jednoznacznie wskazuje na pomyłkę,

  • treść oceny zawiera znaki, które powodują, że staje się ona nieczytelna.

§13 Zakończenie korzystania ze Sklepu internetowego

 1. Świadczenie usług w ramach Sklepu internetowego ma charakter bezterminowy, jednakże Użytkownik może rozwiązać Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną na warunkach określonych w Regulaminie w każdym czasie.

 2. Oświadczenie o rozwiązaniu Umowy Użytkownik może złożyć poprzez skorzystanie z ustawień dostępnych w profilu, pisemnie lub elektronicznie przesyłając je na adres Sprzedawcy.

 3. Sprzedawca może rozwiązać Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie natychmiastowym, gdy:

  • Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu bądź zaakceptowanych przez Użytkownika odrębnych regulaminów innych usług związanych ze Sklepem internetowym lub

  • Użytkownik podał dane lub złożył oświadczenia nieprawdziwe, nieaktualne, nieprawidłowe bądź niepełne lub podał dane innych osób.

 4. W innych niż wskazane w powyższym §13 ust. 3 sytuacjach Sprzedawca uprawniony jest do rozwiązania Umowy z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia.

 5. Konsekwencją rozwiązania Umowy jest usunięcie Konta, które zostało utworzone wraz z jej zawarciem. Usunięcie Konta nie powoduje automatycznego usunięcia wszystkich treści, jakie Użytkownik zamieścił w Sklepie internetowym, z zastrzeżeniem jej uprawnień określonych w powyższym §13 ust. 4, nie usuwa w takim przypadku zamieszczonych komentarzy i opinii o Produktach.

§14 Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, w przypadku:

  • wystąpienia ważnych przyczyn natury technicznej i organizacyjnej, takich jak pojawienie się nowych technologii i systemów informatycznych, które mają wpływ na świadczenie Usługi;

  • zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, o ile mają one bezpośrednie i obligatoryjne zastosowanie do Usług świadczonych na rzecz Użytkowników;

  • konieczności dostosowania Regulaminu do stanowisk orzeczeń sądów lub decyzji administracyjnych, jeżeli w treści tych stanowisk orzeczeń i decyzji wskazano obowiązek zmiany Regulaminu.

 2. Zmiany Regulaminu nie będą:

  • powodowały konieczności dokonania przez Użytkownika zapłaty wynagrodzenia lub dodatkowych kwot,

  • naruszały istoty zawartych umów o świadczenie Usług,

  • miały zastosowania do Zamówień złożonych w Sklepie internetowym i Umów Sprzedaży zawartych z Klientami.

 3. O zmianie Regulaminu Sprzedawca powiadomi Użytkownika nie później niż 14 dni przed proponowaną datą wejścia w życie zmian poprzez przesłanie na adres e-mail przypisany do Konta Użytkownika powiadomienia o zmianie Regulaminu wraz z załączonym zaktualizowanym Regulaminem zamieszczonym w treści przesłanej do Uczestnika wiadomości e-mail oraz publikację ogłoszenia wraz z zaktualizowanym Regulaminem w Sklepie internetowym.

 4. Zmiana Regulaminu zaczyna obowiązywać w terminie wskazanym w powiadomieniu i ogłoszeniu, chyba że Użytkownik w terminie 14 dni od doręczenia zmienionego Regulaminu złoży poprzez wiadomość e-mail oświadczenie o braku zgody na obowiązywanie w stosunku do niego zmienionej treści Regulaminu, które to oświadczenie będzie jednoznaczne z wypowiedzeniem umowy świadczenie usługi elektronicznej w zakresie prowadzenia Konta.

 5. Zmiany Regulaminu nie będą powodować naruszenia praw nabytych Kupującemu, co w szczególności oznacza, iż Zamówienia złożone przez Kupujących przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu zaakceptowanych przez Kupującego każdorazowo przed złożeniem Zamówienia. 

 6. Zabronione jest wykorzystywanie przez Użytkowników elementów graficznych (w tym logo Sprzedawców) układu i kompozycji stron internetowych Sprzedawcy (tzw. layout), elementów graficznych, a także innych praw własności intelektualnej, bez wyraźnej, pisemnej zgody Sprzedawcy.

 7. Prawem właściwym dla Umów Sprzedaży zawartych pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.

 8. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, RODO oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 9. Wszelkie spory, które wynikną na tle stosowania niniejszego Regulaminu pomiędzy Kupującym niebędącym konsumentem a Sprzedawcą, będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny dla Sprzedawcy.Data wejścia w życie Regulaminu: 29.11.2022r.

Korzystamy z plików cookies zapisujących dane użytkownika.

Nasza Strona internetowa używa plików cookies do prawidłowego działania strony w tym do celów statystycznych. Korzystanie ze Strony bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej. Więcej informacji udostępniamy w Polityce Plików Cookies

Zrozumiałem